Lid worden van vvPOTETOS

vvPOTETOS staat altijd open voor nieuwe, enthousiaste voetballers, voor zowel veld- als zaalvoetbal. Individuele aanmeldingen zijn zeer welkom maar mocht u met een heel elftal willen komen is dat natuurlijk ook bespreekbaar. Ook dames zijn van harte welkom. Voor meer informatie over het lidmaatschap en de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de heer Jacob de Vries via info@vvpotetos.nl
of tel. nr. 06-26947509.
De contributie voor senioren bedraagt €185,- per jaar, te betalen via automatische afschrijving.
Trainingsleden betalen €92,50 per jaar en donateurs dragen €25,- per jaar bij.
Ook bestaat er de mogelijkheid voor trainingsleden om toch een KNVB speelpas te krijgen, tegen betaling van €10,- extra. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden 5 wedstrijden per seizoen, op uitnodiging van een team, mee te spelen.

Met de schoolsportclub vvPOTETOS is in het seizoen 2012/2013 gestart. Meer info. vindt u onder de button “Jeugd”. De contributiebijdrage voor Jeugd vindt u daar vermeld.
Sponsors verwelkomen wij van harte. Een mogelijkheid is ook om jaarlijks via de “vrienden van vvPOTETOS”  €50,- bij te dragen. Meer informatie hierover vindt u op de site.

Het aanmeldformulier, hier te downloaden, kunt u opsturen naar:
vvPOTETOS,
t.a.v. de heer Jacob de Vries
Postbus 70235
9704 AE  GRONINGEN

Aanmeldformulier (PDF)

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN: 

1. Leden zijn verplicht zowel van de KNVB als van vvPOTETOS de statuten, reglementen, de besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering na te leven;
2. Van leden wordt verwacht dat zij zich naar vermogen inzetten voor de vereniging, met name in het elftal waarin zij zijn ingedeeld. Voorafgaand aan het seizoen maken de leden afspraken over hun beschikbaarheid met hun elftalleider. Wijzigingen in beschikbaarheid wordt z.s.m. meegedeeld aan de elftalleider;
3. Leden zijn in officiële wedstrijden verplicht te verschijnen in tenue volgens de richtlijnen van KNVB en vvPOTETOS. Aanschaf en onderhoud is, behoudens eventuele sponsorafspraken, voor rekening van het lid;
4. Leden verbinden zich met hun lidmaatschap voor minimaal een geheel verenigingsjaar aan vvPOTETOS. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei;
5. Indien men in de loop van een verenigingsjaar lid wordt, wordt de contributie berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin men als lid wordt toegelaten;
6. Het lidmaatschap kan tot uiterlijk 4 weken vóór het begin van het volgende verenigingsjaar, schriftelijk, bij de secretaris van de vereniging worden opgezegd;
7. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap kan alleen indien het lid verhuist naar een andere woonplaats of om een andere, naar het oordeel van het bestuur, geldige reden. In dergelijke gevallen is men contributie verschuldigd tot en met het kwartaal waarin het lidmaatschap wordt opgezegd;
8. Er worden materialen beschikbaar gesteld om wedstrijden en trainingen te kunnen spelen/houden. Het team is als geheel verantwoordelijk voor de staat van de materialen. Indien er materialen beschadigd of misplaatst (al dan niet opzettelijk) zijn de kosten, behoudens aantoonbare normale slijtage of fabricatiefouten, voor rekening van het team. Het bestuur kan/zal de rekening van het vervangen van deze materialen bij het team neerleggen. De leider(s) van het team dient/dienen zorg te dragen voor het voldoen van deze rekening door het team.

9. Bij het niet voldoen aan de lidmaatschapsvoorwaarden is vvPOTETOS gemachtigd sancties te treffen en eventuele achterstallige contributie en de daarmee verbonden kosten middels derden te vorderen.

AANMELDINGSFORMULIER (wordfile .doc)

REGLEMENT Zaalteams:

1) Zaalleden zijn verplicht zowel van de KNVB als van vvPOTETOS, de besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering na te leven.

2) Van zaalleden wordt verwacht dat zij zich naar vermogen inzetten voor de vereniging, met name voor het elftal waarin zij zijn ingedeeld. Voorafgaand aan het seizoen maken de zaalleden afspraken over hun beschikbaarheid met hun elftalleider. Wijzigingen in beschikbaarheid wordt zo spoedig mogelijk meegedeeld aan de elftalleider.

3) Zaalleden zijn in officiële wedstrijden verplicht te verschijnen in tenue volgens richtlijnen van de KNVB en vvPOTETOS. De vereniging stelt als norm het tenue dat door sportmaat.nl wordt geleverd. Aanschaf en onderhoud is, behoudens eventuele sponsorafspraken, voor rekening van het zaallid.

4) Sponsorafspraken kunnen alleen met toestemming van het bestuur worden gemaakt.

5) Zaalleden verbinden zich met hun lidmaatschap voor minimaal een verenigingsjaar aan vvPOTETOS. het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 30 mei van elk kalenderjaar.

6) Voor zaalleden wordt de contributie niet individueel maar per team berekend. Jaarlijks stelt het bestuur, uiterlijk op 1 juli van ieder jaar, het jaarbedrag per team vast.
Het totale bedrag per team is voor het seizoen 2014/2015 vastgesteld op €1.125,00 per team voor deelname aan de zaalcompetitie.

De zaalteamleider verzorgt de afdracht van het voor zijn team vastgestelde jaarbedrag, te voldoen uiterlijk 15 augustus van ieder seizoen voor de ene helft en daarna uiterlijk 1 oktober voor de andere helft, te betalen aan de penningmeester van de vereniging.

De zaalteamleider bepaalt elk jaar de door elk individueel lid af te dragen contributie-bijdrage.

Elk zaalteamlid blijft individueel verantwoordelijk voor zijn contributieplicht en kan hierop juridisch worden aangesproken.

De zaalteamleider kan niet juridisch worden aangesproken voor de volledige zaalteamcontributie over enig verenigingsjaar.

7) Het individuele zaallidmaatschap kan tot uiterlijk 4 weken vóór het begin van het volgende verenigingsjaar, alleen schriftelijk, bij de zaalteamleider worden opgezegd. De zaalteamleider verplicht zich de opzegging direct door te geven aan de verenigingssecretaris.

8) de zaalteamleider geeft uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar aan de secretaris op of zijn team voor het dan komende seizoen dient te worden her-ingeschreven.

Her-inschrijving betekent de verplichting van zaalteamcontributie.

Tussentijdse beëindiging van het individuele zaallidmaatschap kan alleen na overleg met de zaalteamleider. Tussentijdse beëindiging van zaalteamleden geeft geen recht op restitutie van de jaarteam-contributie. Tussentijdse terugtrekking uit de zaalteamcompetitie geeft geen recht op restitutie zaalteam-contributie.

9) bij het niet voldoen aan de lidmaatschapsvoorwaarden is vvPOTETOS, naar het oordeel van het bestuur, gemachtigd sancties te treffen en eventuele achterstallige betaligenen daarmee verbonden kosten middels derden te laten vorderen.

10) in die situaties waarin dit regelent niet voorziet zijn de beslissingen van het bestuur bepalen.

September 2014

Over de schrijver

admin