Sponsorcommissie:
Taken: Het samenbrengen van vv POTETOS en ondernemers die de vereniging willen steunen, waarvoor diverse sponsorpakketten beschikbaar zijn. De commissie heeft tevens tot taak de belangen van de sponsors binnen de vereniging te behartigen.
Terugkoppeling: maandelijks aan het bestuur, voorzitter Diederik Wolters
Leden: Vacant.

Commissie “Vrienden van vvPOTETOS”:
Taken: Het samenbrengen van vv POTETOS en particulieren die de vereniging met een jaarlijkse donatie van €25,-/€50,- willen ondersteunen. De commissie bepaalt het doel waaraan de donaties worden besteed en draagt dat uit binnen de vereniging.
Terugkoppeling: maandelijks aan de sponsorcommissie.
Leden: Vacant.

Toernooicommissie:
Taken: Het organiseren van het elk jaar te organiseren lagere elftallen-toernooi waarvoor 12 teams worden uitgenodigd. Tevens organiseert de commissie in de winter, rond de nieuwjaarsreceptie een andere voetbalactiviteit.
Terugkopppeling: maandelijks aan het bestuur.
Leden: toernooidirecteur; Andries Meuleman, Onno Kooy en Bert Bolt.

Activiteitencommissie:
Taken: Het organiseren van activiteiten in de breedste zin van het woord, waarbij de belangen van vv POTETOS in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, centraal worden gesteld.
Te denken valt aan de poker- en klaverjas/sjoelavonden.
Terugkoppeling: maandelijks aan het bestuur.
Leden: Alex Collins en Remi Koning.

Commissie Oud-Leden:
Taken: Het benaderen van oud-leden bij vv POTETOS met als doel het intensiveren van de relatie tussen oud-leden en de vereniging.
De volgende mogelijke resultanten worden nagestreefd:  het meer betrekken van oud-leden bij het reilen en zeilen van de vereniging en het organiseren van een “oud-leden dag”.
Terugkoppeling: maandelijks aan het bestuur.
Leden: Vacant.

Kantinebeheer:
Taken: Onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid kantine Aafko Bos het zo optimaal mogelijk laten functioneren van de kantine ten bate van haar leden, oud-leden, sponsors, donateurs en gasten van bezoekende verenigingen. Tevens wordt iedereen die zich houdt aan de huisregels van vv POTETOS en aan de huisregels accommodatiebeheer van de gemeente Groningen van harte uitgenodigd gebruik te maken van ons sportpark en kantine.
Terugkoppeling: dagelijks aan de subcommissie “financiën kantine” (zie hieronder) , maandelijks aan de penningmeester, kwartaalsgewijs aan het voltallige bestuur.
Medewerkers kantine: Jack, Hans, Dieke, Margret.

Commissie “financiën kantine”:
Taak: het ondersteunen van het bestuurslid kantine op alle terreinen van het financieel beheer van de kantine. Het doel is hierbij transparantie, marge en voorraadbeheer te optimaliseren.
Terugkoppeling:  maandelijks aan de penningmeester.
Lid: Richard Houterman

Kascommissie:
Taken:  het één keer per jaar controleren van de boeken van de vereniging ten behoeve van de verklaring van décharge aan de Algemene Ledenvergadering van de vv POTETOS.
Terugkoppeling: jaarlijks aan de penningmeester en aan de Algemene Ledenvergadering.
Leden boekjaar 2021/2022: 

Commissie website:
Taak: het optimaal laten functioneren van de site www.vvPOTETOS.nl.
Leden: Convident en Onno Kooy.